Privacy Beleid

De website “jouwtransformatie.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door JouwTransformatie.nl. (hierna:JouwTransformatie), statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67175767. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Privacyreglement JouwTransformatie.nl

Beste lezer,

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacyreglement wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JouwTransformatie (eigenaresse Claudia Koehoorn) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als JouwTransformatie (eigenaresse Claudia Koehoorn), ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

JouwTransformatie (eigenaresse Claudia Koehoorn), wordt in dit document verder vermeld als JouwTransformatie.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of deelnemers aan een training/workshop

Persoonsgegevens van klanten worden door JouwTransformatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (overeenkomst, factuur);
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Communicatie over de begeleiding of training;
 • De begeleiding in de praktijk, deelname aan een training of workshop, zowel in de praktijkruimte van JouwTransformatie als op locatie.
 • Online coaching/counseling sessies via Skype of Zoom
 • Verzenden van online training, gratis downloads vanaf de website en/of mijn nieuwsbrief.
 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van afspraak)
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • JouwTransformatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

JouwTransformatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag voor verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JouwTransformatie de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres; Telefoonnummer; E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Skypenaam
 • Ip-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Foto’s en video opname voorafgaand aan trajecten, tijdens trajecten en/of trainingen en bij de evaluatie van trajecten.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Jouw Transformatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (door jou verstrekte gegevens m.b.t. je gezondheid, lichamelijke en/of psychische klachten en medicijngebruik.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie  (bijv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar, maar niet langer dan 5 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd. Gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard met het oog op eventuele vervolgsessies.

Eerste contact via website

Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, wordt uw naam en e-mailadres bewaard. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door mij om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag of aanmelding. Wanneer er geen vervolgcontact is, worden deze gegevens verwijderd. Schrijft u zich via mijn website in voor de gratis online training of een andere gratis weggever dan worden uw naam en email-adres bewaard en vraag ik u toestemming om de online training en de nieuwsbrief aan u te mailen. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door JouwTransformatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen via het mailprogramma Active Campaign of MailChimp. Voor deze doelstelling kan JouwTransformatie de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door JouwTransformatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is. Afmelden kan men zelf doen via een link onderaan de nieuwsbrief, op ieder gewenst moment. Bij afmelden wordt het mailadres verwijderd uit het mailprogramma Active Campaign en Mailchimp.

JouwTransformatie heeft een verwerkersovereenkomst met Active Campaign en Mailchimp waarin deze aangeven geen gegevens aan derden te verstrekken en met de gegevens om te gaan volgens de wet AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming

JouwTransformatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JouwTransformatie) tussen zit.

Cookies

   

JouwTransformatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JouwTransformatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op mijn website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Ik maak gebruik van Google Analytics cookies en Facebook Pixel. Dit zijn third party cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers mijn site gebruiken. Deze informatie helpt mij om mijn website te verbeteren. Ik heb een overeenkomst met Google waar in staat dat alle informatie op anonieme wijze wordt verzameld. Het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd en de gegevens worden niet gedeeld. Ik gebruik geen andere diensten van Google. Opt-out van Google Analytics is mogelijk door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te installeren via deze link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

Cookie: Facebookpixel

Functie : Analytische cookie waarmee de effectiviteit van Facebookadvertenties die JouwTransformatie plaats gemeten wordt en JouwTransformatie inzicht krijgt in welke acties mensen vanuit Facebook uitvoeren op onze website.

Bewaartermijn: 1 jaar

JouwTransformatie deelt geen persoonsgegevens van klanten met Facebook.

                

Verstrekking aan derden

Ik verstrek alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie en het verzorgen van nieuwsbrieven. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder, verzorger.  Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

JouwTransformatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. coaching/counseling sessies > Bewaartermijn: gedurende de sessies en gedurende 5 jaar daarna > Reden: voor het geval je binnen de bewaartermijn terugkomt voor aanvullende sessies en t.b.v. wettelijke bewaartermijn fiscus.

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. coaching/counseling trajecten > Bewaartermijn: gedurende het traject en gedurende 5 jaar daarna > Reden: voor het geval je binnen de bewaartermijn terugkomt voor aanvullende sessies en t.b.v. wettelijke bewaartermijn fiscus.

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. online- en offlinetrainingen > Bewaartermijn: gedurende het traject en gedurende 5 jaar daarna > Reden: voor het geval je binnen de bewaartermijn terugkomt voor aanvullende sessies en t.b.v. wettelijke bewaartermijn fiscus.

Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. voor- en na video’s n.a.v. coaching/counseling trajecten > Bewaartermijn: gedurende 7 jaar na schriftelijke toestemming > Reden: om video’s op website te mogen tonen via embeded code zodat betreffende video’s alleen via de website van JouwTransformatie te zien zijn.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens JouwTransformatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Schriftelijke dossiers met daarin persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast en verlaten nooit het praktijkadres.

Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte digitale gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Ik herzie dit privacyreglement regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.

Contactgegevens

Jouw Transformatie onder handelsnaam JouwTransformatie.nl

Van der Woudestraat 65, 1815 VV  Alkmaar.

Praktijkadres: Fnidsen 77, 1811 NE  Alkmaar

Telefoon: 06-22922101

Info@jouwtransformatie.nl

www.jouwtransformatie.nl